Lập Vi Bằng Giao Thông Báo

Lập Vi Bằng Giao Văn Bản tại quận 1, Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước, nơi có giao dịch của cá nhân, cơ quan, tổ chức là rất nhiều vì vậy khả năng tranh chấp là rất lớn. Để có các chứng cứ bảo vệ quyền và lơi ích hợp pháp trước các tranh chấp đó, cần lập vi bằng về giao thông báo, tài liệu để làm bắng chứng.
Thừa Phát Lại Việt Nam
Điện thoại: 0906847588
Email: thuaphatlaivietnam@gmail.com